Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 30/08/2023.

1. Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsofferte, bestelbon, overeenkomst of factuur tussen Sabeco bv, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 142a/1 en met ondernemingsnummer 0777.372.846, handel drijvend onder de handelsnaam Nextra (hierna “Nextra”) en ieder (rechts)persoon die diensten afneemt en zakelijk een beroep doet op Nextra (hierna de “Afnemer”). In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid tussen deze algemene voorwaarden en de specifieke inhoud van enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst voor of tijdens de zakelijke samenwerking opgesteld, prevaleren de afwijkende bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Eventuele bijzondere voorwaarden kunnen, gerelateerd aan het voorwerp van de zakelijke samenwerking, bijkomend gestipuleerd en als dusdanig eveneens bindend toegepast worden voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

1.2. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Afnemer gekend en aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling of opdracht. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Afnemer volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden in welke zin dan ook. 

1.3. Nextra behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden tot op het ogenblik dat Nextra de uit te voeren opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2. Uitvoeringsmodaliteiten

2.1. Alle prijsoffertes, contractvoorstellen en bestelbonnen zijn vrijblijvend en binden Nextra als dusdanig niet. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is een prijsofferte geldig tot 1 maand na datum van de prijsofferte. Tussen Nextra en de Afnemer komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een aanvaarding van de prijsofferte door de Afnemer, van een ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door de contractspartijen of van een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Nextra.

2.2. Elk eventueel verzoek vanwege de Afnemer om de afgesproken aanvangsdatum van de opdracht of een vooraf overeengekomen afspraak daartoe te verzetten, dient schriftelijk te gebeuren minstens 5 werkdagen voor de afgesproken aanvangsdatum van de opdracht en bindt Nextra alleen ingeval deze zulks schriftelijk aanvaard. Nextra behoudt zich het recht voor om kosten aan te rekenen voor het verzetten of verdagen van de opdracht.

2.3. Om de door Nextra te leveren opdracht in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, dient de Afnemer, naargelang de aard en het voorwerp van de uit te voeren opdracht: • voorafgaandelijk alle documenten, informatie, software en systemen die nodig en/of nuttig kunnen zijn voor de goede uitvoering van de opdracht ter beschikking te stellen van de medewerkers of aangestelden van Nextra die de opdracht materieel uitvoeren; • te zorgen voor alle toegangsformaliteiten en -vergunningen, te voorzien in het vergezellen van de medewerkers of aangestelden van Nextra en aan deze laatste de richtlijnen te overhandigen die nageleefd moeten worden in de te onderzoeken installatie(s) of gebouw(en), samen met het ter beschikking stellen van de veiligheidstoestellen of -uitrustingen die eigen zijn aan de installatie of het gebouw; aan de medewerkers of aangestelden van Nextra, via haar veiligheidsverantwoordelijke of haar interne preventieadviseur, alle specifieke informatie en instructies mee te delen die betrekking hebben op de te onderzoeken installatie(s) of gebouw(en) en die van aard zijn om hun veiligheid, hygiëne en gezondheid te kunnen waarborgen; • ervoor te zorgen dat één van de afgevaardigden van de Afnemer aanwezig is wanneer zulks vereist is, alzo onder andere voor het bedienen van de te onderzoeken installaties en/of al dan niet hieraan gerelateerde toestellen.

2.4. Nextra behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties binnen de haar gegeven opdracht toe te vertrouwen aan vakkundige derden en zulks onder haar verantwoordelijkheid, weliswaar ook steeds rekening houdend met de wet en de regels m.b.t. erkenning of accreditatie.

2.5. Elk controleverslag wordt opgesteld op naam en voor rekening van de Afnemer en bezorgd in één exemplaar volgens de voertaal van de plaats van de ligging van de te onderzoeken installatie(s) of gebouwen(en) (nl. in het Frans in Wallonië, in het Nederlands in Vlaanderen, in het Frans of Nederlands in het Brussels Gewest en haar randgemeenten en standaard in het Engels bij opdrachten in het buitenland) tenzij schriftelijk anders voorafgaandelijk overeengekomen. Eventuele vertalingskosten zijn steeds ten laste van de Afnemer. Behoudens andersluidende dwingende wetgeving of enige afwijkende verplichting voortvloeiende uit een accreditatie, bewaart Nextra een kopie van elk controleverslag en de daarmee verband houdende documenten gedurende 5 jaar vanaf datum van bezorging aan de Afnemer.

2.6. De besluiten van het controleverslag hebben uitsluitend betrekking op de vaststellingen die door Nextra werden gedaan op het ogenblik van de door haar geleverde prestaties in het kader van de haar gegeven opdracht.

2.7. Nextra en de Afnemer verbinden zich er toe om alle vertrouwelijke informatie waaronder financiële, operationele en technische informatie verkregen tijdens de opdracht strikt confidentieel te behandelen en niet aan derden kenbaar te maken, behoudens: • na de uitdrukkelijke toelating van de andere partij; • ingeval van bekendmaking van het controleverslag in zijn integraliteit door de Afnemer aan derden; • indien vereist op grond van wettelijke of dwingende reglementaire bepalingen of op vraag van enige gerechtelijke instantie of (toezichthoudende) overheid en in welke gevallen de andere partij hier alsdan voor de goede orde van op de hoogte wordt gebracht.

3. Prijsbeleid, facturatie en betaling

3.1. Bepaling van de prijzen

3.1.1. Elke opdracht wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de door de Afnemer goedgekeurde prijsofferte, bestelbon of in de (afzonderlijke) overeenkomst. Indien niet specifiek opgenomen in of bij het ontbreken van een prijsofferte, bestelbon of (afzonderlijke) overeenkomst zullen de geldende markttarieven toegepast worden. De uurprijsberekening wordt opgesteld op basis van een normale werkdag van acht uur, naargelang de eigen arbeidsorganisatie van Nextra uit te voeren tussen 6 u en 20 u, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de feestdagen. In een normale werkdag zijn reistijd en wachttijd inbegrepen. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele reis- en verblijfkosten en/of de kosten voor voeding van medewerkers en aangestelden van Nextra in voormelde uurprijsberekening niet inbegrepen en kunnen deze apart aangerekend worden.

3.1.2. Geven aanleiding tot een toeslag op de initieel meegedeelde en/of overeengekomen uurprijzen, de prestaties die worden uitgevoerd: • op zaterdag tussen 6 u ’s morgens en 20 u of op een gewone werkdag tussen 20 uur en 6 uur ’s morgens: 50% toeslag; • boven de acht uur per dag: 50 % toeslag; • op zaterdag na 20 uur, zon- en feestdagen: 100 % toeslag.

3.1.3. Kosten ingevolge vertraging van welke aard of om welke reden ook of ingevolge wachttijden, onvoorziene bijkomende kosten en/of prestaties, bijkomende onderzoeken die naast de overeengekomen opdracht nodig zijn op grond van de vaststellingen die werden gedaan tijdens de uitvoering van de opdracht, kunnen door Nextra aangerekend worden. De prijs voor die vertraging, wachttijden, onvoorziene bijkomende kosten en/of prestaties en bijkomende onderzoeken zal door Nextra bepaald worden volgens de principes opgenomen in de artikelen 3.1.1.

3.1.4. De prijzen worden steeds vermeld exclusief enige Belgische of buitenlandse taksen (met inbegrip van, doch niet uitsluitend de BTW).

3.2. Prijsherziening

3.2.1. De prijzen opgegeven in een door de Afnemer goedgekeurde prijsofferte of in een (afzonderlijke) overeenkomst zijn in regel geldig voor de duur van de opdracht. Zulks sluit niet uit dat Nextra zich ten aanzien van niet-consumenten uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om enige bijkomende heffing of belasting die de te leveren prestaties zou bezwaren, in voege gesteld of opgelegd tussen de dag van het goedkeuren van de prijsofferte of het sluiten van de overeenkomst en de dag van de levering van de betreffende prestaties, ten laste van de Afnemer te leggen.

3.2.2. Alle initieel overeengekomen prijzen en kostenvergoedingen kunnen door Nextra worden aangepast indien de kosten van Nextra tijdens de uitvoering van haar opdracht zouden wijzigen ingevolge nieuwe belastingen en/of heffingen of ingevolge wijzigingen in de kosten van Nextra door onder meer en niet beperkend een wijziging van wetgeving, een wijziging van de energie- en/of brandstofkosten, een wijziging van wisselkoersen en een loonindexatie algemeen toegepast in de sector. Gewijzigde prijzen zullen, indien mogelijk, minstens 14 kalenderdagen voor de inwerkingtreding van nieuwe belastingen, heffingen, wetgeving, energieprijzen, brandstofprijzen, wisselkoersen en loonindexatie schriftelijk aan de Afnemer ter kennis worden gebracht. Nadien heeft Nextra hoe dan ook het recht om voor elke aanvullende of nieuwe opdracht de aangepaste prijzen en kostenvergoedingen toe te passen zelfs indien hieromtrent geen nieuwe of bijkomende offerte wordt opgemaakt.

3.3. Facturatie

3.3.1. Voor elke opdracht wordt een factuur overgemaakt aan de Afnemer. De kosten omwille van de opdracht, evenals de eventueel bijkomende prestaties en kosten (met inbegrip van deze vermeld in artikel 3.1.2 en 3.1.3.), worden afzonderlijk opgelijst en aangerekend. Bij gebrek aan een afwijkende contractuele afspraak, worden deze aangerekend op grond van de gebruikelijke tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van de opdracht.

3.3.2. Indien de prestaties van Nextra in regie worden uitgevoerd, wordt in ieder geval een minimumbedrag aangerekend gelijk aan 45 minuten van het uurtarief en dit per opdracht, per medewerker of aangestelde en per dag.

3.4. Betalingsvoorwaarden

3.4.1. Behoudens uitdrukkelijk anders en voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen of door Nextra toegestaan, is elke door haar aan de Afnemer overgemaakte factuur in regel contant en alleszins uiterlijk op de opgegeven vervaldag betaalbaar, via overschrijving.

3.4.2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ontstaat van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een opeisbare schuldvordering ten bate van Nextra en is de Afnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 50€, onverminderd het recht van Nextra om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

3.4.3. Alle door Nextra bloot te stellen gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de Afnemer.

3.4.4. Betalingen aan Nextra na de vervaldag worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.

3.4.5. Bij niet-betaling op de vervaldag is Nextra gerechtigd om de lopende of aanvullende of nieuwe opdracht op te schorten tot gehele betaling van de openstaande factuur.

3.4.6. Schuldvergelijking, voor zover in het kader van een zakelijke samenwerking tussen de contractspartijen al mogelijk, wordt aan de zijde van de Afnemer uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4.7. Elk eventueel protest van een factuur, om welke reden ook, dient door de Afnemer binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd aan Nextra te worden meegedeeld. Bij gebreke hieraan wordt de factuur hoe dan ook geacht aanvaard te zijn.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Nextra is in het kader van de haar toevertrouwde opdracht, ongeacht het voorwerp of de draagwijdte ervan, gehouden tot een inspanningsverbintenis.

4.2. Nextra zal alle mogelijke kennis en ervaring aanwenden om de haar toevertrouwde opdracht volgens de regels van de kunst uit te voeren. Deze uitvoering gebeurt bovendien met de nodige zorgzaamheid, volgens de gebruiken van het beroep, de gangbare technieken en de stand van de wetenschap.

4.3. De opdrachtgever heeft een positieve informatieplicht ten opzichte van Nextra: hij moet op vakkundige wijze alle nodige en nuttige informatie en materiële stukken aanleveren opdat Nextra de haar toevertrouwde opdracht degelijk kan inschatten en kan uitvoeren. Alle administratieve documenten en gegevens alzo bestemd of nodig of nuttig voor het uitvoeren van de haar toevertrouwde opdracht moet door de opdrachtgever onverwijld overgemaakt worden aan Nextra en alleszins voor dat zij de haar toevertrouwde opdracht aanvangt tenzij dat zij tijdens de uitvoering ervan de opdrachtgever hieromtrent bijkomend en specifiek bevraagt. Nextra doet van haar kant evenzeer de nodige inspanningen om verdere gegevens, die volgens haar ook nodig of nuttig kunnen zijn voor de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht, te verzamelen en neemt daartoe zo nodig contact op met andere relevante partijen. De opdrachtgever zal Nextra alhier, zo nodig, bijstaan wanneer door haar alzo bijkomende informatie of gegevens worden gevraagd. Ingevolge het feit dat elke overeenkomst tot uitvoering van een haar toevertrouwde opdracht een middelenverbintenis in hoofde van Nextra impliceert, staat Nextra niet in voor eventuele fouten, vergissingen of onvolledige informatie vanwege de opdrachtgever of vanwege andere partijen of bronnen behoudens in het geval dat zij volgens de met haar opleiding overeenstemmende kennis deze fouten, vergissingen of onvolledigheden had kunnen ontdekken hetzij dat de haar toevertrouwde opdracht een specifiek verband heeft met het voorwerp van deze fouten, vergissingen of onvolledigheden.

4.4. Nextra is enkel aansprakelijk in geval van objectief bewezen zware fout, bedrog of ernstige tekortkoming aan één van de essentiële verplichtingen voortspruitend uit de haar toevertrouwde opdracht en zulks zowel door haarzelf alsook door één van haar aangestelden begaan.

4.5. Elke eventuele betwisting of klacht over of omtrent de haar toevertrouwde opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk (meer bepaald per e – mail of per aangetekend schrijven) aan Nextra te worden overgemaakt, op straffe van verval, binnen de 8 werkdagen en zulks te rekenen vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever kennis heeft genomen of gekregen van de feitelijke reden (ongeacht of deze gegrond is of niet) tot betwisting of klacht. Indien blijkt dat Nextra, na hiervan behoorlijk, schriftelijk en tijdig op de hoogte te zijn gesteld, inderdaad enige contractuele wanprestatie of fout zou hebben begaan in de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht, zal zij, deze contractuele wanprestatie of fout, indien haar exclusief toerekenbaar, op eigen kosten opnieuw uitvoeren of (doen) remediëren.

4.6. Indien Nextra op aantoonbare wijze exclusief aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade ingevolge de gebrekkige uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht, is haar aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt tot maximaal 2 x de factuurwaarde van de haar toevertrouwde opdracht (en in ieder geval tot maximum 2.5 miljoen euro voor lichamelijke schade en 1.25 miljoen euro voor elke andere schade). Nextra kan hierbij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade en niet voor indirecte schade en kosten, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winsten, gemiste besparingen, commerciële schade, productieverlies of schade aan derden. Nextra is alleszins niet aansprakelijk wanneer zij bij de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht alle mogelijke informatie, plannen of andere relevante materiële stukken heeft gebruikt of indien blijkt dat zij alle maatregelen of voorzorgen nam om hiervan kennis te kunnen nemen.

4.7. Ingeval prestaties door Nextra worden uitgevoerd in het kader van en overeenkomstig (algemene of specifieke) toepasselijke wetgeving kan Nextra niet aansprakelijk gesteld worden. De opdrachtgever zal Nextra in het kader van haar prestaties alzo alleszins vrijwaren voor alle mogelijke schade en eventuele aanspraken van derden ten gevolge van prestaties uitgevoerd door Nextra in het kader van de haar toevertrouwde opdracht en overeenkomstig de voorschriften of bepalingen van de (algemene of specifieke) toepasselijke wetgeving.

4.8. Nextra is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die zou worden veroorzaakt door haar of haar aangestelden wanneer zij genoodzaakt zijn om zelf toestellen te bedienen of te manipuleren dewelke door de opdrachtgever hadden moeten bediend of gemanipuleerd worden of indien zij niet tijdig hetzij niet behoorlijk op de hoogte werden gebracht van bepaalde bijzondere kenmerken van de te controleren toestellen of installaties of indien zij onduidelijke, foute, onvolledige of dubbelzinnige informatie kregen.

4.9. Het uitvoeren van de haar toevertrouwde opdracht door Nextra vereist precisie. Eventuele vertraging ingevolge overmacht hetzij omwille van ongunstige weersomstandigheden of andere relevante negatieve factoren kan niet aangerekend worden aan Nextra en geeft de opdrachtgever in geen geval recht op enige schadevergoeding.

4.10. Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of de voorwaarden waaronder de haar toevertrouwde opdracht door Nextra dient uitgevoerd te worden, en voor zover deze fundamentele wijziging niet toerekenbaar is aan Nextra, en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van Nextra op onbillijke wijze zouden verzwaren, kan Nextra de haar toevertrouwde opdracht opschorten en dienen partijen er zich toe te verbinden de voorwaarden van de opdracht opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het kunnen verderzetten van de aan Nextra toevertrouwde opdracht. Hierbij wordt gestreefd om tot een gelijkaardig evenwicht tussen de contractuele verplichtingen van partijen te komen als het evenwicht dat bestond bij het geven en aanvaarden van de aan Nextra toevertrouwde opdracht.

4.11. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, voortijdig de aan Nextra toevertrouwde opdracht beëindigt of verbreekt, is Nextra nooit aansprakelijk voor eventuele contractuele wanprestaties, fouten of lacunes in het kader van de tot dan toe door haar uitgevoerde opdracht tenzij dat een fout in haren hoofde uitdrukkelijk door de opdrachtgever werd ingeroepen teneinde de aan Nextra toevertrouwde opdracht voortijdig te beëindigen.

4.12. De aan Nextra toevertrouwde opdracht kan slechts (buitengerechtelijk of gerechtelijk) ontbonden worden te haren laste in geval van zware fout, bedrog of ernstige tekortkoming aan één van de essentiële verplichtingen voortspruitend uit de haar toevertrouwde opdracht.

5. Duur

De opdracht door Nextra voor rekening van de Afnemer wordt gegeven voor de duur die bepaald wordt in de door de Afnemer goedgekeurde prijsofferte hetzij in de (afzonderlijke) overeenkomst. Bij ontstentenis van enige overeengekomen duurtijd, wordt de opdracht aangegaan voor een duurtijd van 3 jaar vanaf de datum van de goedkeuring van de prijsofferte of orderbevestiging of ondertekening van de overeenkomst en (ingeval zulks niet blijkt uit voormelde documenten) alleszins ten laatste vanaf de eerste dag van de uitvoering van de opdracht. De opdracht kan stilzwijgend verlengd worden en alsdan voor dezelfde duur tenzij deze door één van de contractspartijen werd opgezegd per aangetekende brief ten minste 3 maanden vóór de vervaldag. Voor consumenten – opdrachtgevers bedraagt de opzegtermijn slechts 1 maand.

6. Niet-afwervingsbeding

De Afnemer zal tijdens de zakelijke samenwerking alsmede gedurende 1 jaar na de beëindiging ervan, opgenerlei wijze, behoudens ingeval van een voorafgaande schriftelijke toestemming van Nextra, een medewerker of aangestelde van deze laatste in dienst nemen of rechtstreeks beopdrachten, direct noch indirect via een derde, en zulks ook niet ingeval een medewerker of aangestelde van Nextra zich hiertoe spontaan bij de Afnemer zou aanmelden. Enige inbreuk op dit artikel door de Afnemer geeft aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding aan Nextra gelijk aan eenmaal het bruto jaarloon van de afgeworven of overgenomen of beopdrachte medewerker of aangestelde van Nextra en zulks berekend aan de hand van diens grondslagloon of contractueel bestaand verdienvermogen op datum van diens laatst gedane prestaties voor rekening van Nextra.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij enige andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle logo’s en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Nextra geleverde prestaties eigendom van Nextra of de bestaande rechthebbenden en worden deze in geen geval aan de Afnemer overgedragen, noch wordt daarop enig(e) reproductierecht, gebruiksrecht of licentie aan de Afnemer toegekend.

8. Beëindiging

8.1. Indien bij Nextra op enig moment gefundeerde twijfels rijzen of door haar zelfs negatieve vaststellingen worden gedaan omtrent de kredietwaardigheid of solvabiliteit van de Afnemer, behoudt Nextra zich uitdrukkelijk het recht voor om alvorens nog verder prestaties uit te voeren een voorafgaande betaling en/of (andere) valabele zekerheid te vragen, zelfs indien de contractspartijen vooraf aan de zakelijke samenwerking andere facturatie-modaliteiten zouden hebben afgesproken. Indien de Afnemer weigert om op dergelijk verzoek van Nextra in te gaan, behoudt Nextra zich het recht voor om de zakelijke samenwerking onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de Afnemer ingevolge enige schadevergoeding zou kunnen vragen, te beëindigen.

8.2. Nextra heeft het recht om de zakelijke samenwerking met de Afnemer te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Afnemer, ondanks voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 10 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de zakelijke samenwerking voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige gerechtelijke reorganisatie door de Afnemer; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Afnemer; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Afnemer.

9. Diverse bepalingen

9.1. Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou zijn of worden, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten. In dergelijk geval zullen de contractspartijen onderhandelen om deze ongeldige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

9.2. Enige bepaling van deze algemene voorwaarden (in het bijzonder artikels 2.5, 2.7, 6 en 7) die uit haar aard bedoeld is om de beëindiging van de zakelijke samenwerking te overleven, zal geldingskracht behouden ook na de beëindiging ervan en zulks ongeacht de oorzaak hiertoe.

10. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

10.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

10.2. Ingeval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt eerst gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien zulks niet mogelijk is, behoort de beoordeling van het geschil tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.